CVPR'17
Joint Workshop on Scene Understanding and LSUN Challenge

Hawaii Convention Center, Hawaii, July 26, 2017

Morning Session: Scene Understanding Workshop (SUNw'17)

Organizers: Bolei Zhou, Aditya Khosla, Jianxiong Xiao, James Hays

Afternoon Session: Large SUN Challenge (LSUN'17)

Organizers: Fisher Yu, Peter Kontschieder, Shuran Song, Ming Jiang, Yinda Zhang, Catherine Qi Zhao, Thomas Funkhouser, Jianxiong Xiao